Sunday, December 28, 2008

Maimpluwensya na nga ba ang mga Kabataan?


Unibersidad ng Santo Tomas

College of Commerce and Business Administration

AY 2008-2009
Ikalawang Semestre

Filipino 102
Mga mananaliksik:
AMBAS, Ma. Glicee
AMORIN, Abigail
AMPIL,Juan Ramon
BROTONEL, Patrick James
VILLARAMA, Lisl Camille

A. H Y P O T H E S I S


Ang boses ng kabataan ay isang malaking impluwensya sa magiging desisyon ng mga botante sa darating na eleksyon sa taong 2010.


B. I N T R O D U K S I Y O N /P A G L A L A H A D N G S U L I R A N I N


Ang pananaliksik na ito ay tumatalakay sa kung pa'no makakaimpluwensya ang boses ng kabataan sa magiging desisyon ng mga botante sa darating na eleksyon sa 2010. Ang partisipasyon at boses ng kabataan sa mga usaping kinahaharap ng lipunan tulad ng usaping pulitikal ay mahalaga sapagkat sa kanila manggagaling ang mga susunod na lider ng ating bansa at sila ang higit na nakakaimpluwensya sa nakakarami. Ngunit naging kapansin-pansin din na kakaunti lamang ang mga aktibidad na nilalahukan na mga kabataan, halimbawa nalamang nito ay ang Sangguniang Kabataan, ngunit hindi naman direkta ang kanilang partisipasyon sa usaping pulitikal. Kaya sa pananaliksik na ito ay makikita natin kung paano nga ba maiimpluwensyahan ng mga kabataan ang desisyon ng mga nakakatanda, at upang maiparating na din ang kanilang opinyon hinggil sa mga pulitikal na isyu.


C. R E B Y U N G P A G -A A R A L

Ang case study na isinulat ni Bowling Young na pinamagatang " How Youth Voluntary Associations Influence Adult Political Participation" ay nagsasaad ng ilang mga bagay na nakakaapekto sa pulitikal na partisipasyon ng mga nakakatanda at ng kaisipan ng mga kabataan pagdating sa mga pulitikal na usapin. Sa pag-aaral na ito ay nagbigyang diin ang partispasyon ng mga kabataan sa ilang mga social groups na mas lalong nagbubukas sa mga isip ng kabataan, kasama na dito ang paaralan na nagbibigay ng mga pinagpipiliang grupo na maaring salihan ng mga estudyante, na naglalayong mas lalo pang hubugin ang mga kabataan pagdating sa mga panlipunang usapin, at nagbibigay ng mga ilang pormal na aktibidad at karanasan na natutugma sa mga pulitikal na aktibidad ng mga nakakatanda.
Isa pa sa mga bagay ay ang partisipasyon ng mga mag-aaral at ng kanilang mga magulang sa ilang extra kurikular na aktibidad, dahil dito nagkakaroon ng direktang impluwensya ang mga magulang sa kanilang anak na nagbubunsod ng isang "long term political involvement" ng kabataan sa usaping pulitikal.Naging malaki rin ang papel ng mga grupo na kung saan naipapahayag ng mga kabataan ang kanilang mga opinyon pagdating sa mga ganitong usapin.


D. L A Y U N I N


Ang pananaliksik na ito ay naglalayon na makapagsinop ng mga batayang datos ukol sa bagong paksa. Layunin din ng mga mananaliksik na makuha ang opinyon ng kabataan hinggil sa nalalapit na halalan sa 2010, at kung pa’no nila maiimpluwensyahan ang magiging desisyon ng mga botante sa darating na halalan. Isa pang layunin nito ay makuha ang panig ng mga nakakatanda upang malaman kung pa’no sila maiimpluwensyahan ng mga kabataan ang kanilang desisyon sa pagboto.


E. H A L A G A


Ang pananaliksik na ito ay makakatulong upang mas lalong maintindihan ang mga puntong gustong iparating ng mga kabataan ukol sa mga usaping panglipunan gaya ng pulitika. Ito rin ay maaring maging batayan kung ga’no na nga ba kaaktibo ang kabataan pagdating sa mga ganitong usapin. Nakakatulong din ito upang ipaalam ng mga kabataan ang kanilang mithiin para sa ating lipunan, ang klase ng pamumuno na gusto nila at kung sino sa mga posibleng tumakbo ang may potensyal na kakayahan upang mamuno sa ating bayan.


F.T E O R E T I K A L N A B A L A N G K A S


Ang pananaliksik na ito ay tumatalakay sa pananaw na humanismo, ang konseptong ito ay naniniwala sa pagkapangunahin ng tao, tulad ng kabataan at ng mga nakakatanda, ang kabataan ay may kakayahang gumanap sa pantaong potensyal. Mayroon din silang kakayahang mangatwiran,mapahalagahan ang katotohanan at kabutihan, at malayang makapagpasya tungo sa ikabubuti ng lipunan. Naipapakita nito ang pagkakapantay-pantay sa lipunan, na hindi naiisantabi ang opinyon ng mga kabataan, sapagkat mayroon silang kakayahang magpahayag ng kanilang opinyon at makaimpluwensya ng mga mas nakakatanda sa kanila. Sa kabilang banda, ang mga nakakatanda din ay may pakinabang sa pananaw na humanismo, sapagkat sa pamamagitan nila naipaparating ng kabataan ang kanilang opinyon sa lipunan. Sila din ay may kakayahan na makapamili, ito ay kung mananaig ang kanilang personal na desisyon o maiimpluwensyhan sila ng kabataan. Sa pananaw na ito, itinituring din ang kabataan at ang mga nakakatanda bilang isang panlipunang nilalang, dahil sa kanila partisipasyon sa gawain ng lipunan.


G.M E T O D O L O H I Y A


Ang pananaliksik na ito ay nagnanais na makakuha ng mga datos sa pamamagitan ng isang survey o panayam, ito ay upang malaman ang opinyon ng mga kabaatan, at upang makuha na rin ang panig ng mga nakakatanda hinggil sa kanilang opinyon sa mga nasabi ng kabataan at kung papaano naimpluwensyahan ng kabataan ang kanilang desisyon sa pagboto. Mangangalap din ang mga mananaliksik ng mga impormasyon mula sa mga libro, artikulo, magazines, at mga naunang pag-aaral upang malaman ang mga naging partisipasyon at impluwensya ng kabataan sa ilang aktibidad na tumatalakay sa kasalukuyang pulitikal na sistema ng ating bansa.


H.S A K L A W / D E L I M I T A S Y O N


Ang pananaliksik na ito ay sumasaklaw sa lahat ng kabataan na may edad labinglimang taong gulang hanngang labingwalong taong gulang, ito ay upang makuha ang kanilang pananaw hinggil sa nasabing paksa. Hihingin din ng mga mananaliksik ang opinyon ng mga magulang upang malaman kung ang kabataan nga ba ay isa sa mga ikinikonsidera nila sa paggawa ng desisyon sa nalalapit na halalan. Kakapanayamin din ng mga mananaliksik ang mga sibilyan sa loob at labas ng Unibersidad ng Santo Tomas upang makuha din ang kanilang saloobin hinngil sa opinyon ng kabataan, at kung pa'no nga ba sila maiimpluwensyahan ng kabataan.I. D A L O Y N G P A G -A A R A LAng pananaliksik na ito ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi ng pananaliksik na ito ay naglalaman ng ntroduksyon sa paksang nais talakayin, layunin ng pananaliksik na ito, halaga, proseso ng pangangalap ng impormasyon at ang mga limitasyon ng pananaliksik na ito.
Ang pangalawang bahagi ng pananaliksik na ito ay naglalaman ng introduksiyon sa napiling paksa, at ang presentasyon ng mga nakalap na datos.
Ang huling bahagi ng pananaliksik na ito ay naglalaman ng mga naisaayos at naalisang datos. Nakapaloob din rito ang konklusyon at ang rekomendasyon para sa pananaliksik.

II.
A. SMALL PANIMULAAng kabuuang populasyon ng Pilipinas ay binubuo halos ng kabataan,at halos kalahating porsyento nito ay nasa labinglimang gulang at pataas. Kung ikukumpara ang kaisipan ng mga kabataan natin sa henerasyon ngayon kaysa noon, ay maituturing na mas malawak na ang kaalaman ng kabataan sa kasalukuyan. Bunsod ito ng pagigng bukas ng kabataan sa impluwensya ng mass media, tulad ng tv, radyo, dyaryo, internet at iba pa. Mas natutukan na din sa ngayon ng mga skwelahan ang pagtuturo at pagpapaintindi sa mga kabataan ukol sa mga bagong pangyayaring nagaganap sa lipunan. Kinamulatan na din ng mga kabataan ang uri ng lipunan mayroon ang bansang Pilipinas sa ngayon, at nagsilbing eye opener na din marahil ang mga kwento ng matatanda noong kapanahunan pa ng mga naunang gobyerno at maging ang mga kwento ng mga beteranong raliyista noong panahon ng Martial Law naging parte na din ng mundo ng pulitika ang kabataan sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga pulitikal na aktibidad tulad ng SK sa kanila-kanilamg mga barangay, ngunit hindi naman tuwiran ang pakikilahok ng mga kabataan sa pambansang usapin, dahil sa mga usaping pangkomunidad lamang ang tuwiran nilang naapektuhan. Ang Sangguniang Kabataan ay nabuo noong pormal na idineklara ito ni dating Pang. Ferdinand Marcos. Ito naman ay isinilang noong October 10, 1991 ng lagdaan ni dating Pang. Corazon Aquino ang Republic Act 7160 o ang Local Government Code of 1991. Ang SK ay nabuo upang mabigyan ng isang papel na gagampanan ang mga kabataan sa kani kanilang barangay. Sa pananaliksik na ito ay makikita natin ang impluwensya ng mga kabataan sa mga nakakatanda at ang kanilang magiging partisipasyon sa halalan sa darating na taong 2010.

B. S M A L L K A T A W A N


Sa panig ng mga nakakatanda: Sa tingin niyo ba ay naiimpluwensyahan kayo ng mga kabataan pagdating sa usapin ng pagboto sa halalan?
Sa sampung nakakatanda na nakapanayam ay pito sa kanila ang nagsabing sila ay naiimpluwensyahan na ng mga kabataan, samantalang tatlo naman ang nagsabing hindi sila naiimpluwensyahan ng mga kabataan.
Sumang-ayon naman ang ilang nakakatanda na naiimpluwensyahan sila ng mga kabataan sapagkat sa kanilang palagay, mas bukas na ang isip ng mga kabataan sa mga pulitikal na usapin bunsod ng mga makabagong kaisipan ngayon at ng dahil na din sa makabagong teknolohiya mas naipapahayag ng mga mga kabtaan ang kanilang opinyon at dito din sila nakakakuha ng ilang bagong impormasyon ukol sa mga makabagong nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Samantalang hindi naman sumang-ayon ang ilan sapagkat, naniniwala padin sila sa sarili nilang kakayahan na magdesisyon pagdating sa ganitong uspain at sarili padin nilang prinsipyo ang kanilang pinaniniwalaan.

Dalawa sa mga nakapanayam ay sina G. Rufino Fres isang dating Certified Public Account

Ayon sa kanya ang mga kabataan sa ngayon ay masyadong mahilig mageksperimento, lahat ng maaring subukan ay susubukan. Aktibo din sila sa mga bagay na magpapasaya sa kanila, tulad ng computer games, gimik mga ganun bang bagay. Sa tingin niya ay may kaalaman na ang mga kabataan pagdating sa pulitkal na usapin, lalo na't nalalapit na ang eleksyon. At sa tingin din niya ay handa na ang mga kabataan dito sapagkat malaki ang bahagi nila sa gobyerno. Para din sa kanya may impluwensya na din ang kabataan sa kanya sa ngayon sapagkat sa pagpili ng gusto niyang lider nais niya ay iyong makakatulong sa kabataan. At importante na din na mapakinggan ang opinyon ng kabataan.


Isa pa ay si Gng. Mary Jane Ampil isang source supplier sa CIDG

Ayon sa kanya ang mga kabataan sa ngayon ay mga tamad, dahil sa mgamga makabagong teknolohiya, napapabilis ng mga ito ang gustong naisin ng mga kabataan ngayon, andyan ang computer, cellphone, ipod, atbp. Sa tingin din niya na handa na ang mga kabataan sa usaping pulitikal sapagkat nalalapit na ang eleksyon at marami na sa mga pulitiko ang maguudyok sa kanila na bumoto. At ayon sa kanya ay hindi sya naiimpluensyahan ng mga kabataan pagdating sa pagboto sapagkat ang kanyang desisyon parin ang kanyang susundin pagdating dito.


A. S M A L L P A N G W A K A S

Matapos maanalisa ang mga nakalap na datos at maipresenta ito, lumalabas na mayroon na din namang impluwenya ng mga kabataan sa mga nakakatanda, lalo na din sa larangan ng pulitika. Ayon sa panayam ng mga nakakatanda, mas naging bukas na nga ang kabataan sa ganitong usapin bunsod na din ng makabagong teknolohiya, hindi na kailangan ng mga kabataan ang mangalap pa ng mga impormasyong kailangan nila sa matagalang paraan sapagkat ngayon sa pamamagitan lamang ng ilang click sa computer ay magkakaroon ka na ng access sa mga gusto mong malaman. Ayon sa kanila isa pang dahilan ay ang paaralan. Sa pamamagitan ng paaralan mas naiimulat pa ang kamalayan ng kabataan sa ganitong usapin sapagkat kasama naman ito sa kurikulum at napag-aaralan. Mas naimumulat ang mga mata ng kabataan sa paaralan, sapagkat mas napagtutuunan ito ng pansin sa mga asignaturang may kinalaman sa usaping panlipunan, tulad ng Social Studies at History. Mas kampante na din ang ilang nakakatanda na hingan ng opinyon ang ilang kabataan sapagkat ayon sa kanila pagkatapos nila ay ang kabataan naman daw ang papalit sa kanilang pwesto. Ngunit may ilan parin na sariling prinsipyo ang ginagamit sa pagboto.Ibig sabihin ang mga ganitong komplikadong usapain ay nagsisilbing "training ground" para sa mga kabataan, dahil ang responsibilidad ng pagboto ay maiipasa din naman ng mga nakakatanda sa henerasyon ng kabataan ngayon sa takdang panahon, at ayon sa kanila isang malaking parte sa lipunan ang gagampanan ng mga kabataan sa hinaharap. Sa ngayon may iilan pa din na hindi pa din ganon kalaki ang tiwala ng nakakatanda sa mga kabataan,ito ay sa kadahilanan na ang pansarili padin nilang opinyon ang kanilang ginagamit sa pagdedesisiyon at ang ang ilan sa nakakatanda ay nagsasabi na kung ano man ang natutunan ng mga kabataan ngayon ay tinatago lamang nila sa kanilang sarili.


B. K O N K L U S Y O N

Matapos ang pangangalap ng impormasyon, natuklasan ng mga mananaliksik na pagdating sa usapin na kung ang nakakaimpluwensya nga ba ang mga kabataan pagdating sa pagboto ng mga nakakatanda sa taong 2010, ay hati parin ang kanilang opinyon ukol dito. Ngunit marami na din naman ang nagsabi na nakakatulong din ang kabataan sa pagbuo nila ng desisiyon sa pagboto.

Sa ngayon hindi man direkta ang partisipasyon ng mga kabataan, nakakatulong na din naman ang mga kabataan sa pagbuo ng mga nakakatanda sa kanilang desisyon ukol sa dapat nilang iboto.

C. R E K O M E N D A S Y O NSa ngayon, kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang pagbabago ng kaisipan ng kabataan, kaya sa mga magulang at mga nakakatanda mas lalo pa dapat bigyan ng gabay ang mga kabataan sa mga panlipunang usapin, at mas ipaintindi pa sa kabataan ang mga dapat nilang malaman bago pa man gumawa ng mga desisyon.

Sa mga kabataan,bago pa man bumuo ng mga desisyon ay dapat pagisipan muna ito ng mabuti, alamin muna ang bawat sulok ng isyu, ang mga masama at mabuti nitong maidudulot. Hindi dapat nagpapadala lamang sa sulsol ng iba, mas mabuti na ang pinag-iispan dahil sa huli marami din naman ang maapektuhan.

Sa huli parte din naman ng ating lipunan, at halos kabataan din ang bumubuo nito, kaya huwag din dapat isantabi ang opinyon ng mas nakararaming kabataan, sapagkat sila ang susunod na gaganap ng papel ng mga nakakatanda sa ngayon.
Sanggunian:
Young, Bowling, (2003). How Youth Voluntary Associations Influence Adult Political Participation: American Sociological View: p 424-444
The Correspondents March 3, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=GXbtio6IFVc

http://www.youtube.com/watch?v=b9MiTC4uexo

http://www.youtube.com/watch?v=301fqcEiqVk

http://www.youtube.com/watch?v=w9fTtSmLu5c


Deleon, H.S. (2008). Textbook on the Philippine Constitution. Quezon City, Philippines. Rex Printing Company Inc.

No comments:

Post a Comment